The Walk series. Photo-Based Art (Ekedalsgatan, Gothenburg)